راجع به ما

شرکت تعاونی صحی چند فرهنگی امبرلا یک عضو غیر منفعتی تشکیلات خدمات صحی است. اعضای انجمن ما مهاجرین, کارگران موقتی مزرعه ها, پناهنده های سیاسی و تمام آنهاییکه با موانع و سد های فرهنگی و لسانی روبرواند میباشند.

تصور ما

تصور ما از این شرکت تعاونی صحی اینستکه فامیلهای ملیتهای مختلف و افرادیکه تأمین صحی دارند توانا و مقتدر بسازیم

ماموریت ما

ماموریت ما اینستکه دسترسی عملی و سودمند را به خدمات مواظبت صحی کلی و قابل بضاعت و مناسب به فرهنگ و لسان آنهاییکه دسترسی به تضمین* صحی ندارند, مهیا سازیم.

* ما تضمین صحی را چنین تعریف میکنیم: خدمات امن صحی که قابل استطاعت, دستیابی پذیر, مناسب و مطمئن باشد