دلال های بهداشتی فرهنگ سرتاسری

(The Cross Cultural Health Brokers Project (CCHB)) پروژه دلال بهداشتی فرهنگ سرتاسری تفسیر و ترجمه لسانی وفرهنگی را برای سهولت بخشیدن مکالمه میان مشتری و تهیه کننده خدمات صحی و بهداشتی مهیا میسازد, بدینوسیله برا ی بهتر ساختن نتیجه کلی صحت و بهداشت سهم میگیرد

CCHBs مشتریان خود را بدین طریقه ها حمایت میکند:

  • بالا بردن مکالمه و فهماندن فرهنگ سرتاسری به تهیه کنندگان خدمات صحی
  • مهیا ساختن خدمات تفسیر و ترجمه
  • کمک کردن برای هدایت سیستم صحی و وعده ملاقاتها مربوط به صحت و تندرستی
  • دسترسی به اجتماع و عیادتهای خانگی
  • پشتیبانی از کمک به نفس و خود تدبیری مشتریها
  • رهنمایی و پیشبرد فعالیتهای جمعی
  • تهیه همکاری و دستیاری با دیگر ضرورتهای جامعوی از طریق فرستادن به دفاتر و نمایندگی های دیگر

CCHBs تهیه کنندگان خدمات صحی را بدین طریقه ها حمایت میکند:

  • بالا بردن مکالمه و فهماندن فرهنگ سرتاسری به مشتریان
  • تهیه پشتیبانی و حمایت از مشتریان در هنگام و خارج از وقت ملاقات مثلاً: تیلفون کردن برای یادآوری, پیگیری, و غیره