عضویت

با 5.00$ شما میتوانید عضو و سهم دار این شرکت باشید. اعضا به طریقه های ذیل از این مدل شرکت مفاد میبرند:

  • شرکت مدل به اعضای خود یک هدایت مستقیم که چه خدمات صحی تهیه میشود, چطور به دسترس قرار میگیرد و اگر آنها موثر هستند.
  • همچنان اعضا فرصت سهمگیری در کنترل این شرکت را منحیث اعضای هیئت مدیره و کمیته دارند