کلینک سیار امبرلا

تقریباً 4000 کارگران موقتی خارجی مزرعه ها هر ساله به ونکوور از ممالکی مثل مکسیکو و گواتیمالا میایند. سهمگیری شگرف آنها در سیستم تولید مواد غذایی بی سی آنها را مستحق معیارهای ابتدایی صحی و امنیتی بی سی میسازد.
بهر حال این میتواند مغلق و پیچیده باشد. کارگران وقت فراغت خیلی کم دارند که به کلینک بروند, و زمانی هم که وقت پیدا کنند بیشتر کلینکها قبلاً بسته شده اند. مزرعه هاییکه آنها کار میکنند و در آنجا زندگی میکنند از وسایل نقلیه عامه دور هستند, شاید ساعتها وقت آنها را بگیرد که به کلینک برسند. اگر هم آنها کلینکی را در زمان فراغت از کار خود بیابند که باز باشد, شاید از اینکه قادر به مکالمه به زبان انگیسی نباشند, مشکلات جدی تری را باعث شود.
کلینک سیار امبرلا, سرویسیکه هدفش مخصوصاً برآوردن ضرورتهای بی همتای کارگران مؤقتی خارجی مزرعه هاست, شامل یک وسیله نقلیه تفریحی که تبدیل به یک کلینک طبی, قادر به دیدن از مریضهاییکه در مزرعه ها کار میکنند, بطور خصوصی, و ترویج و پیشکش سلامتی و پرستاری خواهد بود. یک داکتر, دستیار تخنیکی دفتر و یک دلال بهداشتی فرهنگ سرتاسری کارمندان این کلینک خواهند بود. دلال بهداشتی فرهنگ سرتاسری یک کارگر بهداشتی چند لسانه و چند فرهنگی است که مکالمه لسانی و فرهنگی را با کارگران مزرعه ها که زبان اصلی شان هسپانیوی است سهولت میبخشد.