انجمن خدمات صحی چند فرهنگی بی سی

BCMHSS, یک مؤسسه خیریه راجستر شده, در سال 1996 تشکیل شرکت داد با تعهد به اینکه تمام پناهندگان و مهاجرینیکه موانع و مشکلات شخصی و یا بدنی دارند یقیناً بتوانند بطور منصفانه به خدمات صحی ابتدایی کامل و جلوگیری از امراض دسترسی داشته باشند. BCMHSS در طول 15 سال گذشته مسایل و مشکلاتی چون هپیتایتز سی, اچ آی وی, استفاده تباکو و مریضی های مزمن را در پروگرامهای مربوط فرهنگی برای پناهندگان و مهاجرین مورد توجه قرار داده است.