Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Umbrella Mobile Clinic

از ماه ژوئن 2011 شروع به فعالیت نمود, کلینیک سیار امبریلا بویژه نیازهای منحصر به فرد کارکنان خارجی موقت در فارمها را هدف قرارداده است.

کلینیک به صورت وقفه ای بر حسب ضرورت, گاه از یک تریلر تبدیل به یک کلینیک پزشکی، و گاه در فضاهای اهدا شده توسط سازمان های شریک, دایر میگردد. تیم کلینیک سیار در سراسر دره فریزر(Fraser Valley ) سفر و خدمات پزشکی به زبان اسپانیایی ارائه می نمایند. خدمه متشکل از پزشکان، فیزیوتراپیست، کارگزاران بهداشتی چند فرهنگی و بسیاری از کارکنان حمایه وی می باشد.

کارگزاران بهداشتی چند فرهنگی (CCHBs) کارکنان بهداشتی مسلط به دو زبان / دوفرهنگ هستند که موانع زبانی و فرهنگی را پر می کنند. آنها با بیماران در جوامع خود برای دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی و توانمند ساختن آنها برای تصمیم گیریهای آگاهانه کار می کنند. آنها ارتباط بین بیماران و پزشکان خانواده را مستحکم می سازند.

کلینیک سیار امبریلا وابسته به کار دلسوزانه و وقف دواطلبان میباشد. آیا شما به کار داوطلبانه علاقمند هستید؟ اینجا کلیک کنید.

برای اطلاعات بیشتر لطفا با هماهنگ کننده کلینیک بتماس شوید از طریق

[email protected].

UMC LangleyTeam

در حال حاضر کلینیک سیار امبریلا در جستجوی تامین کنندۀ مالی برای پیشبرد فعالیتهای در جریان میباشد

اگر شما مایل به حمایت مالی مراقبت های بهداشتی عضو محور, مقتضی با فرهنگ, و عادلانه هستید, پس لطفا با هماهنگ کننده کلینیک تماس بگیرید:

[email protected]

برای حمایت از تعاونی بهداشتی چند فرهنگی امبریلا

کلینیک بصورت آزمایشی با حمایت سخاوتمندانۀ بنیاد ونکوور (Vancouver Foundation) شروع به کار کرد