Additional Pages
Custom Links
Connect With Us

Cooperative Community Health Centre

ما یک مرکز بهداشتی تعاونی جامعه مقتضی با فرهنگ و عضو محور بوده که مراقبت های عادلانه برای افرادی که موانع فرهنگی و زبانی دارند ارائه میکنیم

عضو محور

تعاونی بهداشتی چند فرهنگی امبریلا دارای یک ساختار اداری تعاونی است، زیرا ما معتقد هستیم که افراد و خانواده ها باید توانمند شوند تا خودشان در مورد مراقبت های بهداشتی خود تصمیم بگیریند

هر فردی که خود را به داشتن موانع زبانی یا فرهنگی برای دسترسی به مراقبت های بهداشتی معرفی کند, واجد شرایط عضویت مادام العمر در بدل پرداخت 1$ می باشد. اعضا حداقل 80٪ هیئت مدیره ما را تشکیل میدهند

مقتضی با فرهنگ

کارگزاران بهداشتی چند فرهنگی (CCHBs) کارکنان بهداشتی مسلط به دو زبان / دوفرهنگ هستند که موانع زبانی و فرهنگی را پر می کنند. آنها با بیماران و اشتراک کننده گان از جوامع خود برای دسترسی به خدمات پزشکی و اجتماعی و فعالیت های ارتقاء بهداشت در حالیکه ارتباط بین بیماران و پزشکان خانواده را پشتیبانی نموده کار میکنند

مراقبت های بهداشتی عادلانه

اعضای ما توسط هیئت مدیره رهبری شده و با یکدیگر همکاری می نمایند تا خدمات بهداشتی در دسترس، مقرون به صرفه، مناسب، ایمن و مطمئن را ایجاد نمایند. کار ما نه تنها تازه واردان را برای دسترسی به مراقبت های بهداشتی راهنمایی می کند، بلکه در داخل مراقبت های بهداشتی کار می کند تا سیستم را تغییر داده و نیازهای منحصر به فرد و تجربه های مختلف تازه واردان را برآورده سازد.

ماموریت

ماموریت ما ارائه دسترسی عملی به خدمات بهداشتی مقرون به صرفه و جامع, مناسب با فرهنگ و زبان برای آنهائی که دسترسی به امنیت بهداشتی ندارند میباشد.*

*ما امنیت بهداشت را قابل دسترسی بودن، مقرون به صرفه، مقتضی، مطمئن و امن بودن خدمات بهداشتی تعریف می کنیم.

چشم انداز

دیدگاه ما از یک تعاونی بهداشتی, توانمند مند شدن خانواده ها و افراد گوناگون است که امنیت بهداشتی داشته باشند.

تاریخچه

تعاونی بهداشتی چند فرهنگی امبریلا (UMHC) یک موسسۀ خیریه ثبت شده است که توسط عواید پروژه, کمک های خصوصی و کمک های مالی بلاعوض حمایت میشود. UMHC در سال 2010 تاسیس و با حمایت اداری انجمن خدمات چند فرهنگی بریتیش کلمبیا ( (BCHMSSایجاد گردید؛ یک سازمان وقف شده برای ارتقای دسترسی به مراقبت های بهداشتی و برابری بهداشتی برای مهاجران و پناهندگان. ایجاد UMHC پاسخی به مطالبۀ جوامع تازه وارد برای توانمندشدن و انتخاب گزینه ها ماحول مراقبت های بهداشتی شان بود.

هیئت مدیره

هیئت مدیره ما میتواند شرایط یک یا دو ساله داشته باشد و توسط عضویت در AGM انتخاب شود.
حداقل 80٪ هیئت, باید خودشان عضو باشند و می توانند برای حداکثر سه دوره متوالی انتخاب شوند.

Zarif Akbarian

Patricia Dabiri

Edith Cuellar Mata

Rashmi Raheja

Chaya Ransen

Miguel Trujillo

Zarghoona Wakil